DATA MAHASISWA

NIMNAMA MAHASISWAANGKATAN
H0319001AGUSTINA2019
H0319002AMALIA ASTRIANI2019
H0319003DARLIA2019
H0319004HIRMAYANTI2019
H0319005MUKHRIMA2019
H0319006MUTMAINNAH2019
H0319007RISKA LIANA2019
H0319008SUPARMAN2019
H0319009UMMU KALSUM2019
H0319301AGUNG DERMAWAN2019
H0319302ARTHA OKTAVIA HALOHO2019
H0319303ASLINDA2019
H0319304DIAN SYAFITRI2019
H0319305EVI ANRIANI2019
H0319306FADIL2019
H0319307FAHRI AL ISRA2019
H0319308HUMAERA HAMSYAH2019
H0319310JULIANA. Y2019
H0319311JULIANI LIMBONG BISARA2019
H0319312JUSRAN2019
H0319314MERI ANDANI2019
H0319315MUH. AS’AD2019
H0319316MUHAMMAD SYAIKH SYAFIQ2019
H0319317MUJAHIDAH2019
H0319318NABILA2019
H0319319NARDI2019
H0319320NASRIANI2019
H0319321NOPI SEPTIANI2019
H0319322NUR ATITA2019
H0319323NURMADINA2019
H0319324NURMALASARI2019
H0319325NURMALIA2019
H0319326NURPITA2019
H0319327NURSAFIKA2019
H0319328NURUL ISRA AULIA2019
H0319329RESLIANI RARRU’2019
H0319330RISDAYANI R2019
H0319331SALMA2019
H0319332SARTIKA2019
H0319333SARTIKA NUR2019
H0319334SUTRIANI2019
H0319335VERIANTO LAYUK2019
H0319336WINARTY2019
H0319337NURHAZIMA2019
H0319338DENI PETRA2019
H0319339DIAN AULIA2019
H0319340MITA LISTIANI2019
H0319341RIZKIA FITRIA NINGSIH2019
H0319502ANDRI PITALIA2019
H0319503ARINA2019
H0319504DIAH TINA MUKHAROMAH2019
H0319505EKA HERAWATI2019
H0319506MILKHAYANI DB2019
H0319508NURATI2019
H0319509NURJANNA2019
H0319510RAFIKAH2019
H0319511SUGIARTI2019
H0318001AGUS SISWANTO WIJAYA2018
H0318002ASRIANI2018
H0318003CITRA ARIS2018
H0318004ELOHIM2018
H0318005FITA NURSAFITRI2018
H0318006HADIRA2018
H0318008HASTIKA DAMAYANTI2018
H0318009HERMIN PONDO PASOSO’2018
H0318010ISMIRA WANDIRA2018
H0318011MARTINA2018
H0318012MUH. KADRI. S2018
H0318013NURBANIA2018
H0318015NURMADINA2018
H0318016NURMADINAH2018
H0318017RIBKA ELMA2018
H0318018SITI AISYA AKRAM2018
H0318019ST. MARWAH2018
H0318020ST. UMRAH2018
H0318021TASIK2018
H0318022ULI SESA2018
H0318023VALENTINA2018
H0318301NATALIA2018
H0318302RAHMADINA2018
H0318303SERLINA2018
H0318304JURNANITA R.2018
H0318305DINA AMRAINI2018
H0318306ATJO JAMIL2018
H0318309ARMI LATIF2018
H0318311JELI2018
H0318312RATNA SARIDEWI2018
H0318313SARKIA2018
H0318315AL HAERAT2018
H0318316RAHMAYANA2018
H0318317ABD. KADIR2018
H0318319IRMA OKTAVIANA HANDAYANI2018
H0318321AFRIADI2018
H0318324MARKIA2018
H0318326WENI SARTIKA2018
H0318328CHRISTIN APRIANI2018
H0318330SILVA NOVITA2018
H0318331GUSTI2018
H0318333MASLELI RIDWAN2018
H0318335HUSRIANA2018
H0318337MELIASA2018
H0318338ANGGAIYANA2018
H0318341NIRWANA2018
H0318342ANRIANI.L2018
H0318343YUSRIAYANTI2018
H0318344MUTHMAINNAH J2018
H0318347AMINAH2018
H0318348GABRIELLA VATICA2018
H0318349MARDIAN2018
H0318350DEWI SYAKIRAH2018
H0318351MILTA SAMBO BULAWAN2018
H0318352NURUL MUTMAINNA2018
H0318354ERTIKA2018
H0318355WILDA SARI2018
H0318357IRMAYANI2018
H0318358ISMAIL2018
H0318360LISWANTI2018
H0318361NURUL MAGFIRAH2018
H0318362ANRIANA2018
H0318363PRASISKA2018
H0318364YUNI ASWANDA2018
H0318365APRIANTI2018
H0318366HADINDA2018
H0318368KALZUM MAWADDA SARI2018
H0318372NONNA NOVIANTI SA`PANG2018
H0318502SRI WAHYUNI2018
H0318503VIVI REZKY YANTI2018
H0318504NUR ALFIANI2018
H0318507GABRIELLA RIAPRATAMI W2018
H0318509MOH. ALDI SL. TAIM2018
H0318510IRMA HARLINA2018
H0318511ASWAR2018
H0318512SISA2018
H0318514NUR ULFA2018
H0318516NUR INDASARI2018
H0318520FATMAWATI2018
H0318523NOVITA SINTA2019
H0318525NURPADILAH2018
 H0317001MUHAMMAD FAHRI FIQHI2017
 H0317002NUR SALWA2017
 H0317003MARYA ULFA2017
 H0317004AGUS2017
 H0317006MARWAH SUPARDI2017
 H0317007SARTIKA2017
 H0317008FERY2017
 H0317009SARIPA WAHDA2017
 H0317010NUR IFTITA RH2017
 H0317012NURMAWATI A2017
 H0317014MIRNAWATI2017
 H0317015NUR APRILIANA S2017
 H0317017NAURA NAZIFA R HIDAYAT2017
 H0317018TRIVITA SALINGGI2017
 H0317019ZULQAIDAH2017
 H0317020NURFILA2017
 H0317021NURAINUN MARDIA2017
 H0317022ST HAJAR2017
 H0317023AGUSTINA BASRI2017
 H0317024MUTMAINNA2017
 H0317025ASRIANI2017
 H0317026JIRANA2017
 H0317028NURMALASARI AMRIL2017
 H0317030ADE NUR SAFITRI MUSDIKAZA ARMIN2017
 H0317301SANAWIAH2017
 H0317303RAMLAH2017
 H0317304SURIANI2017
 H0317305NAHIRAH2017
 H0317306YASSIANA WULANDARI2017
 H0317307MUHAMMAD ALIM2017
 H0317308NURJANNA2017
 H0317309WARDIA2017
 H0317310ASTINA ALIMUDDIN2017
 H0317312PAJRIN2017
 H0317313MASDARITA2017
 H0317314HILMIAH2017
 H0317315SALMIA2017
 H0317316NUR MADIA2017
 H0317317SYAMSINAR2017
 H0317320SARTIKA2017
 H0317325THAHIRA2017
 H0317326RAHMADINA2017
 H0317330ADI PURWANTI2017
 H0317331HERYANTO2017
 H0317334AKBAR HIDAYAT2017
 H0317336AMRING2017
 H0317340ZULFIAH REZKI NURZALI2017
 H0317341IKA2017
 H0317343MUHAMMAD MUZAWIR2017
 H0317344FARIDA2017
 H0317346WAHYUNI2017
 H0317348JONKALVIN2017
 H0317350JAHURAH2017
 H0317351DELLA SAGITA2017
 H0317352MASRIANI2017
 H0317353RATNASARI2017
 H0317354NURSIA2017
 H0317356RAHMADINA2017
 H0317357RUWAEDA2017
 H0317358MILDAYANTI2017
 H0317360NURLIA KHABIR2017
 H0317362FITRIANI ANWAR2017
 H0317364MASITA2017
 H0317365HADIRA2017
 H0317366MUH. ZUKRI K2017
 H0317501ASKITA2017
 H0317503JIRANA2017
 H0317504CINDAR RAHAYU2017
 H0317505RESKY WULANDARI2017
 H0317508MIFTAHUL2017
 H0317511DAHRIANA2017
 H0317514SARA AFRYANY2017
 H0317515NURAENI2017
 H0317516NURUL AINI ARIP2017
 H0317517SALMIA2017
 H0316001AYU VISTAMIKA2016
 H0316002SRI WAHYUNI K.2016
 H0316003EVA PUSPITA SARI2016
 H0316004RENI ANGGRENI2016
 H0316005DARMAWATI2016
 H0316006NURYANTI2016
 H0316007ISMAWATI M2016
 H0316008ACHIDAR2016
 H0316009MUHAMMAD ALI H2016
 H0316010NASWADA2016
 H0316011MISKIATI2016
 H0316012RINA NURHALISA2016
 H0316013GALUH TRY ASTUTI IBRAHIM2016
 H0316014ARDIANTI2016
 H0316015URFA RAHMAN2016
 H0316016RAHMANIA2016
 H0316017NUR FADILLAH2016
 H0316018YULIANA Y2016
 H0316019HURAL AENI2016
 H0316020FITRIANI2016
 H0316021WASIAH RESKY2016
 H0316023LUKMAN2016
 H0316024PRAHESTI RETNO ANGGRAENI M2016
 H0316301HAMRI2016
 H0316302ASMADI2016
 H0316303YUDHA ARFIANTO2016
 H0316304RAHMAUL FITRA2016
 H0316305ASMAWATI2016
 H0316308NURUL FARIZA2016
 H0316309NURUL FATIMAH2016
 H0316310RESKI ZULPIA2016
 H0316311AHMAD AMIRUDDIN2016
 H0316312MULIANA2016
 H0316313NURHAMIDA HAMID2016
 H0316315NURHIDAYAH2016
 H0316316YANTI2016
 H0316317NUR ASIA2016
 H0316318ISLAMIA2016
 H0316319ASNUDDIN2016
 H0316320HASRAWATI2016
 H0316322NUR AFIA AMELIANI2016
 H0316323NURADILAH2016
 H0316324RITA MARIANI2016
 H0316325ISNAWATI2016
 H0316326IRMAYANTI2016
 H0316327SUHDIAH2016
 H0316328HASTUTI OKTARI2016
 H0316329HERNI2016
 H0316330NUR ATIRAH2016
 H0316331ALFIANSYA2016
 H0316332WAHYUDDIN2016
 H0316333SRI WULANDARI2016
 H0316335GUSTIANI2016
 H0316336RIA2016
 H0316337SUHARMAN2016
 H0316339IDAYANTI2016
 H0316343MISDANIAH2016
 H0316345MATIAS EMAN2016
 H0316346MADINATUL MUNAWARA2016
 H0316348IRAYANTI2016
 H0316349SITI NURHALISAH2016
 H0316350INDRAWAN2016
 H0316351DAHLIANA2016
 H0316352DILA NURUL QURANI2016
 H0316353INRIA2016
 H0316354MASRIANI2016
 H0316355MUHAMMAD YUSUF2016
 H0316356NUR ANISAH2016
 H0316359PUTRI FAJAR2016
 H0316361RISMAYANTI2016
 H0316362SALMIATI2016
 H0316363SRI WANGI2016
 H0316364NURHIDAYAH2016
 H0316365FAJRIANA ZAKIR2016
 H0316366HASMITA DAMAYANTI2016
 H0316367HERNAWATI2016
 H0316368FITRAH2016
 H0316371IRMAYANI2016
 H0316372NUR AMALIAH2016
 H0316373NUR FAJRIANI2016
 H0316374NUR MADINAH2016
 H0316375NURWAHIDA2016
 H0316376SRI DEVI2016
 H0316377SRI WAHYUNI2016
 H0316378WARNI WASTIN2016
 H0316501ISMAIL2016
 H0316503NUR ASMA2016
 H0316504WAHYUNI2016
 H0316505NUR ELISA2016
 H0316507MARDIANA2016
 H0316509MARWAH2016
 H0316511NADIA2016
 H0316512NURHALISA2016
 H0316513M. ILHAM ASNAWI2016
 H0316514FITRIANA2016
 H0316516SAINUDDIN2016
 H0316518NURZAMSI2016
 H0316519LIANA ULFA LATIF2016
 H0316520IRMA S2016
 H0316521HAMIDA2016
 H0316522MUHAMMAD IKRAM2016
 H0316523MAHFUDA2016
 H0316524ASFIN2016
 H0316525AYU ANRIANI2016
H0315001ABD. HASRAN2015
H0315002ADE LESTARI2015
H0315005ARFAWATI BASRI2015
H0315007ERNAWATI2015
H0315010HASTUTI2015
H0315016MIRNAWATI2015
H0315017MUH. SIFULLAH SAM2015
H0315020NURAFNI2015
H0315032WAHDA2015
H0315606HUSNAWATI2015
H0315607M. SAHID2015
H0315612MASMAWATI2015
H0315614HARMAYANI2015
H0315616NURHIKMAH2015